Zmiany w zapisie umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działania 4.2 realizacja LSR z wyłączeniem projektów grantowych

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z trudnościami interpretacyjnymi, na stronie MGMiŻŚ pod linkiem: https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx, została zamieszczony zmieniony wzór umowy o dofinansowanie.

Przedmiotowe zmiany dotyczą usunięcia części przypisu dolnego nr. 12 o treści …”Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w par. 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie należy wpisać liczbową wartość wskaźnika dotyczącą utworzonych bądź utrzymanych miejsc pracy, które mają bezpośredni związek z realizowaną operacją. W przypadku umów już zawartych, w których w w/w paragrafie podana została ogólna liczba zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, należy zawrzeć aneks z beneficjentem zmieniający wartość wskaźnika, by wykazać tylko zatrudnienie wynikające wprost z realizowanej operacji.