Zaktualizowane zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” obowiązujące od 1 października 2019 roku

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, w tym sugestie i uwagi ze strony Beneficjentów Programu oraz instytucji pośredniczących, opracowało zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności.

Niniejsze Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność.
W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w brzmieniu dotychczasowym.

Dokument zawierający interpretację tych zasad jest dostępny tutaj.