Podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uczestnicy podpisania umów

W dniu 23 listopada 2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu zostały podpisane kolejne umowy o przyznanie pomocy  z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o dofinansowanie operacji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na łączną kwotę dofinansowania 14 542 240 zł.

Zakres rzeczowy projektów, na realizację których przyznano pomoc, obejmuje budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, a także budowę lub przebudowę ujęć wody oraz stacji uzdatniania. Zakres obejmuje również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie otrzymają:

 1. Gmina Stopnica – Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica , kwota dofinansowania 1 866 956,00 zł;
 2. Gmina Obrazów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Święcica, Wierzbiny i Komorna oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Świątniki wraz z oczyszczalnią ścieków, kwota dofinansowania 987 355,00 zł;
 3. Gmina Solec Zdrój – Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec- Zdrój, kwota dofinansowania 1 997 486,00 zł;
 4. Gmina Wilczyce – Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce, kwota dofinansowania 679 148,00 zł;
 5. Gmina Radków – Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów i Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie, kwota dofinansowania 1 283 197,00 zł;
 6. Gmina Zagnańsk – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długojów i Szałas gm. Zagnańsk, kwota dofinansowania 1 747 994,00 zł;
 7. Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, Gmina Włoszczowa, kwota dofinansowania 1 969 448,00 zł;
 8. Gmina Skalbmierz – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skalbmierz, kwota dofinansowania 1 536 882,00 zł;
 9. Gmina Raków – Budowa wodociągu Bardo , kwota dofinansowania 1 885 155,00 zł;
 10. Gmina Kluczewsko – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko , kwota dofinansowania 588 619,00 zł.

Przypomnijmy, że w ramach przeprowadzonego na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. naboru, gminy oraz spółki w których jedynymi udziałowcami są jst z Województwa Świętokrzyskiego złożyły łącznie 87 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę dofinansowania ogółem prawie 116 mln zł. Wielkość dofinansowania dla operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy opracowana została lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy.  Kolejność ta została ustalona na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu.

Dalszemu procedowaniu podlegały 73 wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która została ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków dostępnego dla województwa.

Wszystkie podlegające ocenie wnioski o przyznanie pomocy zostały przeszły weryfikacje pozytywnie.

Zgodnie z przyjętym kursem wymiany złotego do euro, wyznaczonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym na dzień 30 maja 2017 r. EUR = 4,1760 zł, ustalono wysokość dostępnych środków, które pozwoliły na podpisanie w dniu 22 czerwca 2017r. 40 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę  58 082 441 zł.

Podpisanie kolejnych umów z wnioskodawcami, którzy znaleźli się na liście rankingowej, było możliwe dzięki zwiększeniu dostępnego limitu na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa dla województwa świętokrzyskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy podpisania umów