Zmiany w zasadach konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 21 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311). Ustawa zmienia art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), odnoszący się do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW 2014-2020.

Najważniejsze zmiany:

  • podniesienie progu, od jakiego wnioskodawcy/beneficjenci są obowiązani stosować tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – z dotychczasowej kwoty 20 tys. zł netto do kwoty 30 tys. euro (aktualnie 129 351 zł);
  • dopuszczenie ceny lub kosztu, jako jedynego kryterium oceny ofert, określonego w zapytaniu ofertowym (dotychczas najkorzystniejsza oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym);
  • wprowadzenie konieczności szacowania wartości zadania przed przystąpieniem do postępowania ofertowego. Ustalenia wartości zadania dokonuje się w przypadku dostaw i usług – nie wcześniej niż 3 miesiące, a dla robót budowlanych – nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego, albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą;
  • zasad konkurencyjności nie stosuje się m. in., jeżeli wnioskodawca/beneficjent nie będąc obowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, mimo to dokona wyboru wykonawców zadań w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Postępowania te będą oceniane pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, a nie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

Ustawa odnosi się także do warunków wyboru wykonawcy zadania, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

W celu zapoznania się ze zmianami dot. konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, poniżej zamieszczamy link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000311/O/D20180311.pdf

oraz skan pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2018 r. na temat zmian w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

skan pisma MRiRW dot. zmian w KTWW_8.02.2018

Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Lokalnych Grup Działania oraz pracownicy ŚBRR-Biuro PROW pod numerem telefonu 41/330-10-77 wewn. 1126 i 1129.