Do Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego trafiły dodatkowe środki w wysokości ponad 10 mln zł.

Data opublikowania:

W dniu 24 czerwca br. podpisane zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z czternastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa, zwiększające środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju o kwotę w wysokości łącznej ponad 10 mln zł. Są to dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskane przez Województwo Świętokrzyskie na wypłatę tzw. „bonusów” za sprawne wdrażanie działania LEADER. Bonusy otrzymało 14 spośród 17 LGD (ponad 82%) z terenu naszego województwa i jest to najwyższy wskaźnik  procentowy w skali całego kraju.

Otrzymane bonusy Lokalne Grupy Działania będą mogły wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, jednakże wyłącznie na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, tj. na:

  • podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej,
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
  • wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
  • rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Dzięki otrzymanym dodatkowym środkom, na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego powstanie co najmniej 100 pozarolniczych miejsc pracy.

Dodatkowo podczas spotkania z lokalnymi grupami działania Pracownicy ŚBRR podsumowali kwestie związanych  z przyznawaniem dodatkowych środków przeznaczonych na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostały także wyzwania związane z osiągnięciem wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach LSR do końca 2021 r.  oraz ocena efektywności realizacji LSR.