Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach konkursu złożonych zostało 65 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 63 024 227 zł. W ramach złożonych wniosków znalazły się operacje dotyczące budowy/przebudowy zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania oraz oczyszczania ścieków.

Wnioski podlegały ocenie w ramach kryteriów wyboru operacji określonych  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na tego typu operacje. W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji 64 wnioski o przyznanie pomocy uzyskało wymagane minimum punktowe (12 pkt) i zostało umieszczonych na liście rankingowej operacji informującej o kolejności przyznawania pomocy na operacje typu z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioski te będą podlegały dalszej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym, której zakończenie przewidziane jest na styczeń 2020. Po tym procesie Zarząd Województwa dokona ponownego zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji, która zawierała będzie informacje po pozytywnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz ostateczne kwoty przyznanej pomocy.