Ważne zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu PROW 2014 – 2020

Data opublikowania:

W dniu 5 października 2021 r. weszły w życie zmiany dwóch rozporządzeń dotyczących PROW 2014-2020.

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1807).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymuje dodatkowe 18 mln euro z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO) na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, oraz 14 mln euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

Rozporządzenie zwiększa także limit dostępny dla województwa w zakresie operacji typu scalanie gruntów o dodatkowe 5 mln euro oraz wprowadza nowy typ operacji „zarządzanie zasobami wodnymi”, którego beneficjentem będzie PGW Wody Polskie. Limit środków na ten typ operacji w skali całego kraju wynosi 215 mln euro.

Konkursy dla poszczególnych działań i typów operacji ogłaszane będą przez Zarząd Województwa po znowelizowaniu rozporządzeń wykonawczych regulujących wdrażanie poszczególnych działań / typów operacji w ramach PROW.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1809)

Dokument wprowadza zmianę okresu realizacji operacji, w tym również zmianę terminów składania wniosków do Samorządu Województwa. Jest to związane z wydłużeniem wdrażania PROW 2014-2020 o 2 lata.