Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach konkursu złożonych zostało 79 wniosków o przyznanie pomocy przez 76 Beneficjentów,  na łączną kwotę pomocy 222 237 676 zł. W ramach złożonych wniosków znalazły się operacje dotyczące budowy/przebudowy systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, stacji uzdatniania oraz oczyszczania ścieków.

W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji 76 wniosków o przyznanie pomocy uzyskało wymagane minimum punktowe (12 pkt).