Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł 176 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości niemal 14 mln Euro (61 432 000 zł) trafi do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 powiatów i 73 gmin.

 

Zakres rzeczowy projektów, na realizację których zostały zawarte umowy, obejmuje budowę, przebudowę lub modernizację odcinków dróg gminnych lub powiatowych, łączących jednostki osadnicze z istniejącą siecią dróg publicznych. W wielu przypadkach modernizacja będzie polegać na zmianie nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową.

W ramach 176 operacji objętych umowami, zostanie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446 miejscowościach.

Wielkość dofinansowania do operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości brutto inwestycji. Brakującą część beneficjenci pokrywają ze środków własnych.

Proces poprzedzający zawieranie umów przebiegał następująco:

W ramach przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. naboru wniosków, gminy i powiaty z Województwa Świętokrzyskiego złożyły łącznie 230 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę dofinansowania ogółem prawie 134,5 mln zł.
Po zakończeniu weryfikacji wniosków, do dofinansowania pozostało 178 wniosków na kwotę pomocy 105 961 955 zł. Lista rankingowa operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” dla kategorii „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zawierająca 178 projektów, została zatwierdzona przez Zarząd Województwa w dniu 11 maja br.

Już po zatwierdzeniu listy rankingowej, wycofane zostały z niej dwa projekty, dla których wnioskodawcy zidentyfikowali problemy dotyczące realizacji wskaźników. Po ich wycofaniu, na liście rankingowej pozostało 176 operacji, oczekujących na dofinansowanie.

Dostępna dla województwa kwota środków wynosząca 14 mln Euro (61 432 000 zł), wystarczała wstępnie na zawarcie zaledwie 106 umów przyznania pomocy.

W kwietniu br. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa, wystąpiło do wnioskodawców z propozycją pilnego przeprowadzenia przetargów na wszystkie projekty znajdujące się na liście rankingowej. Występując z inicjatywą zakładano, że oszczędności przetargowe pomogą zwiększyć ilość zawartych umów o dofinansowanie.

Na apel Samorządu Województwa odpowiedziało ponad 95% wnioskodawców. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone w przeciągu zaledwie 2 tygodni. Oszczędności przetargowe wygenerowane w wyniku zamówień publicznych przekroczyły kwotę 40 mln zł, co pozwoliło zawrzeć umowy na wszystkie projekty z listy rankingowej, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa w dn. 11 maja br.

Galeria zdjęć

 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020
 • Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020