Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego  w Kielcach wpłynęły 54 wnioski. Na listę zostało wpisanych 40 operacji na łączną kwotę pomocy 15 933 053,00 zł. Pozostałe 14 wniosków podczas oceny według kryteriów  nie uzyskało wymaganej minimalnej liczby 16 punktów.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.), weryfikacji formalnej i merytorycznej podlegają wnioski o przyznanie pomocy na operacje, które zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy mieszczą się  w wysokości 150% limitu środków przyznanych dla województwa świętokrzyskiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wnioskodawcy znajdujący się  na liście operacji od poz. 1 do poz. 25 mieszczą się w 150 % limitu środków przyznanych dla naszego województwa.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) dostępny limit środków dla województwa świętokrzyskiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” wynosi 1 562 075 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 28 września 2018 r. wynosi 6 681 619,61 zł (100% limitu).