Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność.

Informacja na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosku

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu ) na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce lub złożyć osobiście do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 w siedzibie Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW, ul. Targowa 18, kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132) w godzinach 7:30–15:30.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór kandydatów na ekspertów-LSR”.

O terminowości złożenia aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia do ŚBRR Biuro PROW. Dokumenty aplikacyjne złożone bądź przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać kandydatem na eksperta

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej: Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności LEADER, Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358);
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności działania LEADER, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

Pozostałe wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
 2. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego lub z ŚBRR;
 3. nie pozostaje w stosunku pracy z Lokalną Grupą Działania biorącą udział w konkursie na wybór LSR w Województwie Świętokrzyskim, nie była zaangażowana w przygotowanie lub opracowanie LSR złożonych w ramach konkursu na wybór LSR w Województwie Świętokrzyskim, nie jest członkiem LGD (oraz nie jest członkiem organów LGD z Województwa Świętokrzyskiego);

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru LSR stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wskazanie miejsca zamieszczenia dokumentów dotyczących obszaru działania eksperta

Dokumenty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.sbrr.pl w zakładce pn. Aktualności – Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR .

Informacje dodatkowe

 1. Wyboru kandydata na eksperta dokonuje się w oparciu o Regulamin naboru  kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opublikuje na stronie internetowej www.sbrr.pl  Wykaz kandydatów na ekspertów.
 3. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranymi kandydatami na ekspertów.
 4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawiera z ekspertem umowę określającą zadania obowiązki i wysokość wynagrodzenia za udział w ocenie i wyborze LSR.
 5. Ekspert wybrany do pracy komisji wykonuje obowiązki zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
 6. Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o wpis w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro PROW pod nr. tel.: 41 330 10 77.

Informacje na temat PROW 2014-2020 dostępne są tutaj.

Informacje na temat PO RYBY 2014-2020 dostępne są tutaj