Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), czyli tzw. RODO, oraz opublikowaniem dokumentu Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano zaktualizowane wzory wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 oraz zamieszczono klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.