Deklaracja dostępności

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Województwo Świętokrzyskie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

 • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
 • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Napisy i audiodeskrycje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

 • Treści które nie zostały nabyte przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
 • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego nie jest uprawniony.
 • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Mapy interaktywne i geoportale.
 • Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Adamiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 342-11-49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie siedziby Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis dostępności architektonicznej poszczególnych lokalizacji

Siedziba przy ulicy Targowej 18 w Kielcach

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW (zwane w dalszej części Biurem) zajmuje pomieszczenia na XI piętrze budynku przy ulicy Targowej 18 w Kielcach. W dyspozycji pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest całe XI piętro budynku.

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest w centralnej części frontowej ściany budynku. Do drzwi wejściowych prowadzi szeroki chodnik, który przed drzwiami łączy się ze stopniem schodowym. Po lewej stronie od wejścia głównego zamontowana jest pochylnia. Drzwi mają co najmniej 0,9 metra szerokości i 2 metry wysokości. Są to przeszklone dwuskrzydłowe drzwi, z możliwością odblokowania drugiego skrzydła. W odległości ok. 2 m od wejścia głównego znajdują się drugie drzwi (takie same jak pierwsze) prowadzące bezpośrednio na hol główny. W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowana jest portiernia. Na wprost wejścia, w centralnej części holu znajdują się 4 windy. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego a przeciwległą ścianą nie jest mniejsza niż 1,6 metra. Drzwi wind mają szerokość 0,9 metra, otwierają się automatycznie, wyposażone są w system zatrzymujący zamykanie, jeżeli jakikolwiek przedmiot przeszkadza w ich zamknięciu. Winda wewnątrz ma szerokość co najmniej 1,1 metra i długość 1,4 metra, wyposażona jest w poręcze po obu stronach kabiny.

Po wyjściu z windy korytarz ma szerokość minimum 1,2 metra, a w ramach jednej kondygnacji nie ma zmian poziomów. Wejście do Biura od strony wind jest ograniczone do jednych przeszklonych drzwi wejściowych (co najmniej 0,9 metra szerokości i 2 metry wysokości), które w godzinach pracy Biura pozostają stale otwarte. Drzwi wejściowe są zlokalizowane na wprost przeszklonego pomieszczenia kancelarii Biura PROW. Osoba obsługująca stanowisko kancelaryjne kieruje osoby wchodzące do Biura do konkretnych pracowników odpowiedzialnych za obsługę interesantów, a w przypadku wątpliwości, kieruje interesanta do Kierownika Biura PROW, bądź jego zastępcy.

Dostęp do pomieszczeń Biura jest możliwy także od strony dwóch klatek schodowych, których wejścia zlokalizowane są po lewej i prawej stronie od holu głównego. Minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 metra. Schody wyposażone są w poręcze. Wejście do Biura od strony klatki schodowej jest możliwe tylko po uprzednim telefonicznym powiadomieniu pracownika kancelarii Biura PROW. Dostęp do pomieszczeń biurowych od strony każdej z klatek schodowych zabezpieczony jest drzwiami przeciwpożarowymi (drzwi samozatrzaskowe, niemożliwe do otwarcia od strony klatki schodowej). Są to wyjścia awaryjne, na wypadek pożaru, awarii windy lub innych zdarzeń losowych.

Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do pomieszczeń Biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

ŚBRR - Biuro PROW nie posiada własnych zasobów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu. W przypadku zgłoszenia potrzeby obsługi przez osobę znającą język migowy, sposób załatwienia sprawy zostanie skonsultowany z Urzędem Marszałkowskim Woj. Świętokrzyskiego.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 • telefonicznie na numer: 41/330-10-77, 41/343-83-40, 41/343-82-91,
 • pocztą tradycyjną na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przesyłając faks na numer: 41/343-86-74 wewn. 1100.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w ŚBRR oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu obecności tłumacza pracownik ŚBRR przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Aplikacje mobilne

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.