Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2021 r., zaktualizowana została  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm),  (aktualizacja marzec 2021 r.), w której zostały uwzględnione zapisy dotyczące możliwości korzystania  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie wkładu własnego realizowanej operacji.

Ważna informacja dla Beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, dla których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego

Data opublikowania:

Uprzejmie informuję, że ARiMR uzyskała akceptację  MRiRW na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, w odniesieniu do operacji jeszcze nierozpoczętych jak również, dla tych których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Samorząd Województwa zawarł 176 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł 176 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości niemal 14 mln Euro (61 432 000 zł) trafi do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 powiatów i 73 gmin.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaproszenie na drugie spotkanie dla wnioskodawców operacji z zakresu budowy dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020 w dniu 16 maja 2016 r.

Data opublikowania:

W poniedziałek 16 maja br. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach (piętro III, sala nr 320) odbędą się spotkania dla przedstawicieli wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu Budowa dróg lokalnych. Celem spotkań jest wyjaśnienie wątpliwości, zgłaszanych przez wnioskodawców, związanych z rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawieraniem umów o przyznanie pomocy w ramach programu.

Szkolenie dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg

Data opublikowania:

W dniach 8 - 10.12.2015 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kielcach zorganizowało szkolenia dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.