Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W dniu 11 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dofinansowane zostaną operacje w kolejności wynikającej z listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów i mieszczą się w dostępnym limicie środków tj.14 000 000 euro. (zgodnie  z  § 1 pkt. 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2015, poz. 1755))