Aktualności

Nagrody na inspirujące inicjatywy wiejskie – Konkurs Rural Inspiration Awords

Data opublikowania:

Przekazujemy Państwu informacje nt. konkursu Rural Inspiration Awards, ogłoszonego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do udziału w konkursie należy zgłaszać najlepsze inicjatywy finansowane z PROW 2014-2020. Zgłoszenia należy kierować do JC KSOW do 5 grudnia 2018 r. Więcej informacji w załączonym materiale. Zachęcamy do udziału!

Zmiana w zapisach Instrukcji do wypełniania wniosku o płatność – Koszty bieżące (19.4)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 8 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (I_WoP-1_19.4 wersja 4z) oraz narzędzi pomocniczych dla LGD. Zmiany w instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z przepisem wprowadzającym tego rozporządzenia, wejście w życie nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 9 listopada br. Zmiany dotyczą ustalenia kwoty pomocy dla LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważna informacja dla Beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, dla których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego

Data opublikowania:

Uprzejmie informuję, że ARiMR uzyskała akceptację  MRiRW na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, w odniesieniu do operacji jeszcze nierozpoczętych jak również, dla tych których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokument został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce PO Ryby/Legislacja krajowa.

Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), czyli tzw. RODO, oraz opublikowaniem dokumentu Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano zaktualizowane wzory wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 oraz zamieszczono klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja elektroniczna ww. formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 7z opublikowana została w zakładce wzory wniosków  i instrukcje

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Aktualizacja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wzory wniosków, umów i instrukcje dla poszczególnych poddziałań (Inne, własne; Premie; Granty).

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Data opublikowania:

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Dokument zawierający interpretację tych zasad jest dostępny tutaj.