Aktualności

Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 1 grudnia 2016r. do 20 stycznia 2017r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Data opublikowania:

Informujemy, iż po raz kolejny organizowane są Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wydarzenie to będzie odbywać się w dniach 18 - 21 maja 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Data opublikowania:

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – poddziałanie 19.2

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Informujemy, że w ww. instrukcji został doprecyzowany zapis pkt. 2 Dokumenty potwierdzające rzeczową realizacją biznesplanu w części B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy – zmiana została oznaczona kolorem żółtym. Zaktualizowana instrukcja znajduje się na naszej stronie internetowej.

Aktualizacja wzorów wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność wraz z instrukcjami dla działania „Realizacja LSR” w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z dokonaną przez MGMŻŚ  poprawką w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz formularzu wniosku o płatność (wraz z instrukcjami), polegającą na: uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie w części B.V Plan finansowy operacji pkt 4, na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 oraz naszej stronie internetowej znajdują się zaktualizowane wzory:

  • wniosku o dofinansowanie (WoD) na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania,
  • wniosku o płatność  (WoP) na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania.

Zmiana listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 2317/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zapraszamy do udziału w czwartej edycji!

Data opublikowania:

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zapraszamy do udziału w czwartej edycji!

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej prezentującej efekty projektów unijnych i zmiany, jakie zachodzą w naszym województwie dzięki Funduszom Europejskim. Aby wziąć udział w Dniach Otwartych, wystarczy udostępnić swój projekt dla mieszkańców regionu i turystów przynajmniej na jeden dzień w okresie od 18 do 21 maja 2017 r.