Aktualności

Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej, który decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie trwał od 8 lipca do 30 sierpnia br., w dniach 27 i 28 czerwca br. przeprowadzone zostały szkolenia dla gmin przygotowujących się do aplikowania o środki w ramach tego konkursu. Na szkoleniach przekazane zostały informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o pomoc, w tym sposobu oceny i wyboru złożonych projektów.

Do Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego trafiły dodatkowe środki w wysokości ponad 10 mln zł.

Data opublikowania:

W dniu 24 czerwca br. podpisane zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z czternastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa, zwiększające środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju o kwotę w wysokości łącznej ponad 10 mln zł. Są to dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskane przez Województwo Świętokrzyskie na wypłatę tzw. „bonusów” za sprawne wdrażanie działania LEADER. Bonusy otrzymało 14 spośród 17 LGD (ponad 82%) z terenu naszego województwa i jest to najwyższy wskaźnik  procentowy w skali całego kraju.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie  i wzory wniosku znajdują się w zakładce Działania.

Możliwe przerwy w działaniu serwisu internetowego 18.05.2019 r.

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w głównej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uprzejmie informujemy o możliwości wystąpienia przerw w ciągłości działania naszego serwisu internetowego w dniu 18 maja br. w godzinach 10.00 – 14.00.

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do strony:
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Aktualizacja wzorów dokumentów dla działania Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 10 kwietnia 2019 r.  Zarządzenia nr 52/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia nr 53/2019  Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostały zamieszczone zaktualizowane wzory dokumentów w poniższej lokalizacji.

Zmiana formularza wniosku o zaliczkę

Data opublikowania:

Informujemy, że Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 46/2019 z dnia 27.03.2019 r., został wprowadzony nowy formularz o zaliczkę. Uaktualniony wzór został zamieszczony na naszej stronie internetowej w tej lokalizacji.