Aktualności

Zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018r.)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka PROW 2014-2020, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS ) został zamieszczony zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018 r.).

Publikacja formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Dokumenty zostały opublikowane w zakładce Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje ) oraz dostępne są na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie znajduje się w zakładce Działania oraz Nabory.

Zmiany w zapisie umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działania 4.2 realizacja LSR z wyłączeniem projektów grantowych

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z trudnościami interpretacyjnymi, na stronie MGMiŻŚ pod linkiem: https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx, została zamieszczony zmieniony wzór umowy o dofinansowanie.

Przedmiotowe zmiany dotyczą usunięcia części przypisu dolnego nr. 12 o treści …”Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w par. 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie należy wpisać liczbową wartość wskaźnika dotyczącą utworzonych bądź utrzymanych miejsc pracy, które mają bezpośredni związek z realizowaną operacją. W przypadku umów już zawartych, w których w w/w paragrafie podana została ogólna liczba zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, należy zawrzeć aneks z beneficjentem zmieniający wartość wskaźnika, by wykazać tylko zatrudnienie wynikające wprost z realizowanej operacji.

Zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”

Data opublikowania:

Szanowni Państwo !

Wszystkich Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, zapraszam gorąco do wzięcia udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Pokażcie swoje osiągnięcia mieszkańcom i turystom podczas specjalnie organizowanego zwiedzania zrealizowanego przez was przedsięwzięcia. Zaproponujcie odwiedzającym specjalne atrakcje, które uświetnią Waszą ofertę.

INFORMACJA O DNIU WOLNYM od PRACY dla ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU REGIONALNEGO

Data opublikowania:

Informujemy, że na podstawie Statutu ŚBRR w Kielcach wprowadzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w oparciu o Zarządzenie marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 109/2017 z dnia 19.12.2017 r. ustala się dla pracowników ŚBRR dzień 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy za dzień 6 stycznia 2018 r. (sobota) – Święto Trzech Króli.

Aktualizacja formularzy WoP oraz IoM w ramach poddziałania 19.4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że poprawiony został formularz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” i umieszczony tutaj.
Naniesione poprawki mają charakter wyłącznie techniczny i  polegają na usunięciu błędnie wpisanych formuł poprawności danych.