Banery reklamowe

  • Baner Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Aktualności

Zmiana rozporządzenia dotyczącego trybu konkurencyjnego

Data opublikowania:

W dniu 21 lutego 2018 r. utraciło moc obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106).

Zmiany w zasadach konkurencyjności w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 21 lutego 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311). Ustawa zmienia art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), odnoszący się do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach PROW 2014-2020.

UWAGA – zmiana wersji wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” od dnia 17 stycznia 2018 r.

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4/2018 Prezesa ARiMR z dnia 17 stycznia 2018 r. dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obowiązuje wniosek o płatność w wersji 4z.

Wszyscy Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”; „Gospodarka wodno-ściekowa”; oraz „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” są zobowiązani do składania wniosków o płatność od dnia 17 stycznia 2018 r. w obowiązującej wersji  4z. Wzory aktualnie obowiązujące znajdują się na stronie internetowej SW w zakładkach odpowiadających typom operacji.

Podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uczestnicy podpisania umów

W dniu 23 listopada 2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu zostały podpisane kolejne umowy o przyznanie pomocy  z wnioskodawcami, którzy ubiegali się o dofinansowanie operacji z zakresu gospodarki wodno- ściekowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na łączną kwotę dofinansowania 14 542 240 zł.

Poprawione formularze dla poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Informujemy o opracowaniu przez ARiMR poprawionych – bardziej funkcjonalnych - elektronicznych wersji formularzy wniosków. W związku z uwagami dotyczącymi technicznych aspektów uzupełnienia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie informujemy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych.

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 30 października o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się podpisanie umów o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów"

Data opublikowania:

W dniu 25 października 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr3124/17, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja wzorów formularzy wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Data obowiązywania dokumentów od 16 października 2017 r.

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że ARiMR dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują od 16 października 2017 r.