Aktualności

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 2 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaktualizowane zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” obowiązujące od 1 października 2019 roku

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, w tym sugestie i uwagi ze strony Beneficjentów Programu oraz instytucji pośredniczących, opracowało zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności.

Zmiana wzorów formularzy wniosków o płatność oraz informacji monitorującej realizację operacji (od 10.09.2019 r.)

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 10 września 2019 r. obowiązują zmienione wzory formularzy wniosku o płatność (wersja 4z) oraz informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z instrukcjami. Nowe formularze znajdują się tutaj.

Informacja o zmianach w rozporządzeniu i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie „Gospodarki wodno-ściekowej”

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 sierpnia 2019 obowiązuje rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – rozporządzenie umieszczone zostało w zakładce: Rozporządzenia

Jednocześnie od dnia 23 sierpnia wprowadzona została zmieniona Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  Instrukcja  została umieszczona w zakładce : Wzory wniosków, umów i instrukcje

Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Szkolenia dla gmin przygotowujących się do składania wniosków na zadania z zakresu gospodarko wodnościekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej, który decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie trwał od 8 lipca do 30 sierpnia br., w dniach 27 i 28 czerwca br. przeprowadzone zostały szkolenia dla gmin przygotowujących się do aplikowania o środki w ramach tego konkursu. Na szkoleniach przekazane zostały informacje dotyczące szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o pomoc, w tym sposobu oceny i wyboru złożonych projektów.

Do Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego trafiły dodatkowe środki w wysokości ponad 10 mln zł.

Data opublikowania:

W dniu 24 czerwca br. podpisane zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z czternastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa, zwiększające środki na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju o kwotę w wysokości łącznej ponad 10 mln zł. Są to dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskane przez Województwo Świętokrzyskie na wypłatę tzw. „bonusów” za sprawne wdrażanie działania LEADER. Bonusy otrzymało 14 spośród 17 LGD (ponad 82%) z terenu naszego województwa i jest to najwyższy wskaźnik  procentowy w skali całego kraju.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie  i wzory wniosku znajdują się w zakładce Działania.

Możliwe przerwy w działaniu serwisu internetowego 18.05.2019 r.

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w głównej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uprzejmie informujemy o możliwości wystąpienia przerw w ciągłości działania naszego serwisu internetowego w dniu 18 maja br. w godzinach 10.00 – 14.00.

Poradnik dla Wnioskodawców i beneficjentów – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do strony:
https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html