Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Słownik pojęć:

 • Związek międzygminny - specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek międzygminny ma osobowość prawną. Szczegółowe zasady tworzenia związków międzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne ww. ustawy (art. 64-73a).

Operacje realizowane w ramach działania są niekomercyjne, ponieważ ich realizacja dotyczy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowany jest szereg różnych typów operacji.

1. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, obejmuje dwa zakresy:

 • Gospodarka wodno - ściekowa

  Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

  ZAKRES POMOCY:

  Wsparcie w ramach tego zakresu tylko dla operacji realizowanych w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

  WYSOKOŚĆ POMOCY:

  Do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu przy czym w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć
  1 mln euro.

  BENEFICJENT

  Gmina, spółka, w której udziały ma wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, związek międzygminny.

 • Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

  Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  WYSOKOŚĆ POMOCY:

  Do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu przy czym w ramach realizacji operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

  BENEFICJENT

  Gmina, powiat, związki powiatów lub związki międzygminne.

2. Poddziałanie: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, obejmuje zakres:

 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

  ZAKRES POMOCY:

  Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

  Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

  WYSOKOŚĆ POMOCY:

  Do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach ochrony i budownictwa oraz inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej.

  W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

  BENEFICJENT

  Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

3. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury, obejmuje dwa zakresy:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

  ZAKRES POMOCY:

  Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

  Wsparcie operacji możliwe tylko dla miejscowości wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie dla targowisk możliwe w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

  WYSOKOŚĆ POMOCY:

  Do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach ochrony i budownictwa oraz inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej.

  W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

  BENEFICJENT

  Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;

  Gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej

 • Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

  ZAKRES POMOCY:

  Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A – lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

  WYSOKOŚĆ POMOCY:

  Do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

  BENEFICJENT

  Gmina, powiat lub związki powiatów lub związki międzygminne.