Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W związku z zapytaniami ze strony potencjalnych wnioskodawców jak również Samorządów Województw, w odniesieniu do poprawnego sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  [sekcja I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY pola 3.1 oraz 3.2], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uszczegółowiła instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  w tym zakresie.

Zaktualizowany dokument znajduje się w dokumentach do pobrania w wersji 2z z 29.03.2022r.

Ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach inicjatywy LEADER

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5057/22 w dniu 23 marca 2022 r. podjął decyzję na temat terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z udziałem środków EFRROW.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.

Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020 dla naboru II

Data opublikowania:

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać tutaj oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ankieta monitorująca będąca zał. nr 2 do umowy przyznania pomocy w ramach działania 19.1 wraz z instrukcją

Data opublikowania:

Ankieta monitorująca będąca zał. nr 2 do umowy przyznania pomocy w ramach działania 19.1 wraz z  instrukcją.

Zgodnie z par. 6 pkt.4 umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej Ankiety monitorującej realizacje zobowiazań wynikających z umowy na formularzu, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do umowy wraz z wymaganymi dokumentami, których wykaz zawiera ww. formularz ankiety. Termin na złożenie Ankiety to 5 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o wybór LSR tj. do dnia 30.05.2016 r. Składanie ankiet wraz z wymaganymi załącznikami – oddział płatności.