Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie  i wzory wniosku znajdują się w zakładce Działania.

Ważna informacja dla Beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, dla których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego

Data opublikowania:

Uprzejmie informuję, że ARiMR uzyskała akceptację  MRiRW na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, w odniesieniu do operacji jeszcze nierozpoczętych jak również, dla tych których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 1 grudnia 2016r. do 20 stycznia 2017r.

Zmiana listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 2317/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętych PROW 2014-2020

Data opublikowania:

W dniu 22 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

Aktualizacja danych GUS na temat wskaźników zwodociągowania gmin

Data opublikowania:

W związku z otrzymaną informacją pisemną z MRiRW w dniu 7 grudnia na temat aktualnych danych dotyczących wskaźników zwodociągowania gmin i rozpoczętego naboru wniosków o pomoc w ramach poddziałania gospodarka wodno-ściekowa informujemy co następuje:

Wskaźniki powinny być obliczone na podstawie danych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. MRiRW umieściło na swojej stronie internetowej potrzebne wskaźniki, jednak w dniu 11 października 2016 r. BDL (Bank Danych Lokalnych) opublikował  nowe dane za rok 2015. Zgodnie z przepisami rozporządzenia udostępnione nowe dane  powinny zostać uwzględnione przy wyliczeniu wskaźników, ponieważ nabór wniosków rozpoczął się po ich ogłoszeniu tj. 1 grudnia 2016 r.

Podstawa do przyznania punktów za kryterium określone w §11 ust. 4 pkt. 3 rozp. MRiRW z dnia 14 lipca 2016 roku

Data opublikowania:

Informujemy, że 5 punktów za kryterium „operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne” (rozp. MRiRW z dnia 14 lipca 2016 roku §11 ust. 4 pkt. 3) przyznawane będzie w oparciu o bazę danych umieszczoną wraz z aktualizacją programu wodno-środowiskowego krajuna stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html

Baza danych (zał. 9) umożliwia wyszukanie gminy i obszarów jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)  zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Uwaga! Korzystanie z bazy możliwe jest wyłącznie przy użyciu programu MS Access.