Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

ZAKRES POMOCY:

Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wsparcie operacji możliwe tylko dla miejscowości wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie dla targowisk możliwe w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach ochrony i budownictwa oraz inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

BENEFICJENT

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;

Gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.