Wdrażanie projektów współpracy

Działanie dotyczy przygotowania i realizacji projektów współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub różnych województw) lub międzynarodowej.

Wysokość wsparcia:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z tym że pomoc na operacje polegające wyłącznie na przygotowaniu projektu współpracy nie może przekroczyć 1% wysokości tych środków.

Wysokość pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Pomoc ma formę refundacji.

Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 tys. zł.

W ramach poddziałania prowadzony będzie ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków, lecz nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.

Beneficjenci:

LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.