Zarządzanie zasobami wodnymi

Wprowadzony okres przejściowy wydłuża implementację PROW 2014-2020 o 2 lata. W tym okresie  planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, m.in. „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”.

Pomoc udzielana w ramach operacji ma na celu wsparcie inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych. Ponadto celem operacji jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie zlewni rolniczych przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności biologicznej i przywracaniu funkcji obszarom podmokłym (mokradła).

Planowane zadania będą obejmowały inwestycje służące poprawie bilansu wodnego w zlewni rzecznej i zwiększeniu  dostępności wody opadowej dla rolnictwa. W ramach działania finansowane będą prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 10 mln zł na operację.

Beneficjentem tego działania będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP).

Poddziałanie 4.3

 • Wsparcie w ramach obszaru „Zarządzanie zasobami wodnymi” ma na celu zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w zlewniach rolniczych.
 • Beneficjent - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Pomoc przyznaje się na operacje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych.

SCHEMAT DZIAŁANIA

Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot wdrażający - właściwy organ samorządu województwa przeprowadzenie kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu unijnym

Sposób przyznania pomocy – umowa cywilno-prawna

Forma pomocy: refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu

Wypłata środków: będzie dokonywana przez ARiMR, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez samorząd województwa

LISTA OPERACJI/INWESTYCJI

Z uwagi na specyfikę beneficjenta wybór operacji przewidzianych do realizacji będzie następował na poziomie centralnym z udziałem ekspertów przy zastosowaniu kryteriów efektywności środowiskowej w szczególności w zakresie oddziaływania realizowanej operacji na grunty rolne.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powoła w drodze zarządzenia zespół ekspertów do opracowania listy operacji przewidzianych do realizacji w ramach poddziałania.

Zatwierdzona przez ministra do spraw rozwoju wsi lista operacji, zamieszczona na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki będzie podstawą do złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych, w szczególności:
  • zbiorników,
  • jazów,
  • zastawek;
 • koszty zakupu usług budowlano – montażowych niezbędnych do realizacji operacji;
 • koszty zakupu użytków gruntowych pod inwestycje;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.