Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu.

ZAKRES POMOCY:

Wsparcie w ramach tego zakresu tylko dla operacji realizowanych w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu przy czym w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć
1 mln euro.

BENEFICJENT

Gmina, spółka, w której udziały ma wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego, związek międzygminny.