W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie podejścia LEADER, które realizowane było przez lokalne grupy działania (LGD) na podstawie lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007-2013.

W obecnym okresie programowania lokalne strategie rozwoju, na takich samych zasadach jak LGD, realizują lokalne grupy rybackie, działające na obszarach zależnych od rybactwa. Możliwość taką wprowadził nowy instrument terytorialny RLKS, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność, który bazuje na podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

W ramach RLKS Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pełni rolę instytucji pośredniczącej w odniesieniu do PROW 2014-2020 w zakresie zadań dotyczących powoływania komisji ds. wyboru LSR i dokonywania wyboru LSR, oraz w odniesieniu do PO „Rybactwo i Morze”.

Powierzenie samorządowi województwa roli koordynacyjnej w ramach instrumentu RLKS daje możliwość przyjęcia wspólnych zasad wdrożeniowych oraz gwarancję, że dofinansowanie operacji realizowanych w ramach poszczególnych funduszy lub obszary wsparcia nie będą się nakładać.

Koordynacja zapewniona zostaje poprzez:

  • powołanie wspólnej dla funduszy i programów komisji wybierającej LSR na poziomie regionalnym,
  • wspólne kryteria wyboru LSR,
  • finansowanie kosztów bieżących z jednego funduszu,
  • finansowanie operacji na zasadach wynikających z właściwych programów,
  • koordynację realizacji wsparcia przygotowawczego z poszczególnych funduszy.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego, współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020 w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r.

Wnioski złożone przez LGD i LGR podlegają ocenie komisji ds. wyboru LSR, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz niezależni eksperci. Wybór LSR musi nastąpić nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa (UP została zatwierdzona 23 maja 2014 r.).

Z wybranymi grupami Samorząd Województwa zawiera umowę na realizację LSR (tzw. umowa ramowa), a następnie prowadzi nadzór nad realizacją LSR i działalnością LGD.

Dopuszcza się dodatkowy nabór LSR, jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r.