Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, które zapewni sprawną i efektywną pracę LGD (w tym sprawne funkcjonowanie biura), doskonalenie zawodowe osób uczestniczących  w realizacji LSR.

Nie może być ono łączone ze wsparciem kosztów bieżących i aktywizacji w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki).

Wysokość wsparcia:

Pomoc ma formę rozliczenia ryczałtowego. Wielkość wsparcia zostaje określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów istniejących LGD i jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR.

Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD, których LSR wspierane są ze środków Programu, zgodnie z decyzją o wyborze LSR.

Beneficjenci:

LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020.