Działanie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu przy czym w ramach realizacji operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

BENEFICJENT

Gmina, powiat, związki powiatów lub związki międzygminne.