Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

ZAKRES POMOCY:

Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

Do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach ochrony i budownictwa oraz inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln euro.

BENEFICJENT

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego