POPRAWA TECHNICZNA WNISKÓW O POMOC dla operacji typu własne i inne oraz premia w zakresie poddziałania 19.2 LEADER

Data opublikowania:

W związku problemami technicznymi dotyczącymi formularzy wniosków o przyznanie pomocy, w celu zapewnienia  poprawności co do  sposobu (za pomocą formularza exell) wypełniania wniosków dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dotyczącą:

  • na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokonano poprawy technicznej obu wniosków o przyznanie pomocy 5z (operacje inne i własne oraz premia) dotyczącej zablokowanych komórek w niektórych sekcjach WoPP.

Nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla 19.2

Data opublikowania:

Informujemy o aktualizacji formularzy wniosków o przyznanie pomocy (wersja 5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nowe wersje dostępne są tutaj.

Nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 14.07.2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na projekt grantowy (w wersji 4z).

Nowe wzory umów i wniosków o płatność dla 19.2

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 04.07.2022 r. obowiązują nowe wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020:

  • umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 9z);
  • umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);
  • wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcją wypełniania wniosku
  • wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcją wypełniania wniosku.

Zmiany wytycznych 7/1/2020 dla LGD w zakresie wykonywania zadań związanych z realizacją LSR

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa informacji nowe Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2022 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy (1), w w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Niniejsze Wytyczne zastępują dotychczasowe Wytyczne nr 7/1/2020. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Wytycznymi i wdrożenie ich w terminie od 1 lipca 2022 r.

Ważne!!! Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2

Data opublikowania:

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz udostępnionym w dniu 31.05.2021 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wzorem  formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy, zawierającym wynikające z ww. rozporządzenia zmiany informujemy,  o możliwości złożenia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia przedmiotowego aneksu.

Możliwość aneksowania umowy ze względu na sytuację epidemiczną COVID dla Beneficjentów działania 19.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej”

Data opublikowania:

W dniu 10 września 2020 roku weszły w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555).

Nowy wzór wniosku o płatność – projekty grantowe

Data opublikowania:

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 48/2020 Prezesa ARiMR z dnia 8 maja 2020 r. został wprowadzony do stosowania nowy wzór formularza wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Formularz został zamieszczony na naszej stronie oraz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.