Opis działania

Działanie wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie wspiera inwestycje materialne lub niematerialne: w gospodarstwach rolnych – ukierunkowane na poprawę ich konkurencyjności lub efekty środowiskowe, w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz dotyczące infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa – scalania gruntów.

Działanie, poprzez poszczególne poddziałania i typy operacji, realizuje różne priorytety UE i cele szczegółowe oraz cele przekrojowe dotyczące środowiska, klimatu i innowacyjności, o których mowa w art. 5 rozporządzenia EFRROW.

3. Poddziałanie Scalanie gruntów wpisuje się w cel szczegółowy 2a „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”. Przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację i modernizację gospodarstw - ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Reasumując: celem jest wydzielenie nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, poprzez zmniejszenie ilości małych rozproszonych działek składających się na gospodarstwo rolne i powiększenie ich średniej wielkości. Wsparcie dotyczy również prac poscaleniowych, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

ZAKRES POMOCY:

 • opracowanie projektu scalenia,
 • zagospodarowanie poscaleniowe.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

100% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż:

 • na opracowanie projektu scaleniowego do 800 euro na 1 hektar gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województwa świętokrzyskiego;
 • na zagospodarowanie poscaleniowe do 2000 euro na 1 hektar gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województwa świętokrzyskiego

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:

 • zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,
 • dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
 • zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,
 • dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w przypadku każdej operacji – screening, a w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego – ocenę oddziaływania na środowisko),
 • w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, a w przypadku braku tych planów – zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).

Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.

BENEFICJENT

Starosta