Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego (umowa ramowa)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z decyzją KE z dnia 31.08.2021 r. o akceptacji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której na działanie 19 LEADER przeznaczonych zostaje dodatkowych 179,7 mln euro, w najbliższym czasie zawarte zostaną  aneksy do umów ramowych zawartych z poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania w zakresie dodania kamienia milowego i jednoczesnego obniżenia limitu środków na poddziałanie 19.2, którego weryfikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 r. oraz dodanie warunku uniemożliwiającego zmniejszenie środków w przedsięwzięciach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana umowy dotyczyła będzie również podwyższenia budżetu LSR i limitu dla 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W nawiązaniu do zapisów regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), dotyczących ustalenia kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 (więcej informacji na stronie www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wybor-lsr) informujemy, że w województwie świętokrzyskim kwota dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynosi 36 160 050,10 euro.

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny LSR

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów wchodzących w skład Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w zakładce "nabory".

Szkolenie dla osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Uczestnicy szkolenia

W dniu 30 lipca br. w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie skierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Podczas  zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PO RYBY poruszone zostały kwestie związane z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza - opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.  Szkolenie poprowadził Ekspert  Pan Paweł Rodak – radca prawny, specjalista i praktyk w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy unijnych.

Szkolenie dot. opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucją Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  Biuro PO RYBY ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe, bezpłatne szkolenie kierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 lipca br. o godz. 1000 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przy ul. Targowej 18 25-520 Kielce (III p. – Sala konferencyjna).