Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR.

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania oraz zasady dokonywania ich zmian określone są przez LGD w LSR. Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, który prowadzić będzie lokalna grupa działania.

Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji.
W przypadku operacji polegającej na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (tzw. premii).

Zakres wsparcia:

 1. wzmocnienie kapitału społecznego,
 2. rozwój przedsiębiorczości, przez:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie,
  3. rozwijanie działalności gospodarczej,
  4. podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-c;
 3. wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
  1. w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
  2. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
  3. w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych;
 4. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem budowy lub modernizacji targowisk);
 5. zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 6. budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 7. budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
 8. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane będzie poprzez wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie.

Projekty, które zostaną zaakceptowane do dofinansowania muszą być poprawnie skonstruowane i opracowane zgodnie z wymaganą dokumentacją, ale przede wszystkim muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na danym terenie, czyli powinny być zgodne z celami LSR.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne; osoby prawne: gminy, powiaty, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

 • osobom fizycznym ubezpieczonym w KRUS w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej działalności prowadzą działalność pozarolniczą;
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą;
 • osobom nieubezpieczonym w KRUS deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej;
 • wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

W przypadku operacji z zakresu przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie.

LGD może być beneficjentem:

 • projektów grantowych,
 • operacji własnych.

W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD, a realizatorem grantów mogą być różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła gospodyń wiejskich.

Wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji założonych dla danego projektu grantowego celów i wskaźników.

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Wysokość wsparcia:

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona na poziomie LGD.

Limity pomocy na operacje:

 • 300 tys. zł limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych;
 • 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;
 • 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednakże w wysokości nie większej niż określona w LSR;
 • 50 tys. zł kwoty pomocy na operacje własną (granty).

Limity pomocy dla beneficjentów/grantobiorców w okresie realizacji Programu:

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalny poziom pomocy w okresie realizacji Programu to 300 000 zł, z wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego (limit 500 tys. zł).

Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 zł.

W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą sformalizowaną grupę.

Jednostki sektora finansów publicznych – wartość realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy sformalizowana grupa nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się o wsparcie na rzecz tej grupy.

W przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy każdego z partnerów jest pomniejszany proporcjonalnie.

Wysokość pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR. Pomoc udzielana w zakresie działalności gospodarczej będzie miała charakter pomocy de minimis.