Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego (umowa ramowa)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z decyzją KE z dnia 31.08.2021 r. o akceptacji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której na działanie 19 LEADER przeznaczonych zostaje dodatkowych 179,7 mln euro, w najbliższym czasie zawarte zostaną  aneksy do umów ramowych zawartych z poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania w zakresie dodania kamienia milowego i jednoczesnego obniżenia limitu środków na poddziałanie 19.2, którego weryfikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 r. oraz dodanie warunku uniemożliwiającego zmniejszenie środków w przedsięwzięciach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana umowy dotyczyła będzie również podwyższenia budżetu LSR i limitu dla 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.