Aktualności

Ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach inicjatywy LEADER

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5057/22 w dniu 23 marca 2022 r. podjął decyzję na temat terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z udziałem środków EFRROW.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.

Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020 dla naboru II

Data opublikowania:

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać tutaj oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Spotkanie online w dniu 11 marca br. dla Wnioskodawców operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 11 marca w odbyło się szkolenia dla wnioskodawców. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie. W trakcie spotkania omówione zostały tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także zasady uzupełnianie wniosku o przyznanie pomocy i wymaganych załączników.

Informacja o naborze wniosków dla Gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

W dniu 23 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uwaga! Ważna informacja w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony Samorządów Województw w zakresie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wkładu własnego na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023, ARiMR mając na uwadze art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z którego może wynikać, że w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą wchodzić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w celu zapobieżenia przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków publicznych UE, o których mowa w rozporządzeniach wykonawczych dla działań realizowanych z PROW na lata 2014-2020, w przedmiotowej sprawie skierowała zapytanie do Departamentu Budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów, czy w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wchodzą ww. środki z budżetu UE.

Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

W dniu 15 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę zatwierdzającą zaktualizowaną listę rankingową dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014 – 2020. Podjęcie uchwały było następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności  z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy  wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 1 do 30 kwietnia 2021 r. które swoim zakresem mogły obejmować budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne.

24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO – BIURO PROW w KIELCACH będzie nieczynne

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 oraz 35/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021r i 2022 r. dla pracowników ŚBRR dzień 24 grudnia (piątek) 2021 r. oraz dzień 7 stycznia (piątek) 2022 r. jest dniem wolnym od pracy przysługującym za przypadające w innym dniu niż niedziela święta

(sobota 25 grudnia 2021 r. Boże Narodzenie oraz sobota 1 stycznia 2022 r. Nowy Rok).

Ogólnopolski konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”

Data opublikowania:

Zmiana terminu składania prac. Na Twoją pracę czekamy do 31 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Nowy wzór umowy „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia 129/2021 Prezesa ARiMR z dnia 10.11.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu  "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów zostały zamieszczone na naszej stronie oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o pomoc dla operacji inne i własne oraz premia

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 15 listopada br. zostały doprecyzowane Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji: inne i własne oraz operacji typu premia.

Aktualizacje dotyczące obu instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4 zostały zamieszczone na naszej stronie w dokumentach aplikacyjnych dotyczących poddziałań oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.