Aktualności

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach konkursu złożonych zostało 79 wniosków o przyznanie pomocy przez 76 Beneficjentów,  na łączną kwotę pomocy 222 237 676 zł. W ramach złożonych wniosków znalazły się operacje dotyczące budowy/przebudowy systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, stacji uzdatniania oraz oczyszczania ścieków.

W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji 76 wniosków o przyznanie pomocy uzyskało wymagane minimum punktowe (12 pkt).

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W związku z zapytaniami ze strony potencjalnych wnioskodawców jak również Samorządów Województw, w odniesieniu do poprawnego sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  [sekcja I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY pola 3.1 oraz 3.2], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uszczegółowiła instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  w tym zakresie.

Zaktualizowany dokument znajduje się w dokumentach do pobrania w wersji 2z z 29.03.2022r.

Ogłoszenie II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach inicjatywy LEADER

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5057/22 w dniu 23 marca 2022 r. podjął decyzję na temat terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z udziałem środków EFRROW.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.

Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020 dla naboru II

Data opublikowania:

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać tutaj oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Spotkanie online w dniu 11 marca br. dla Wnioskodawców operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 11 marca w odbyło się szkolenia dla wnioskodawców. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie. W trakcie spotkania omówione zostały tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także zasady uzupełnianie wniosku o przyznanie pomocy i wymaganych załączników.

Informacja o naborze wniosków dla Gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

W dniu 23 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uwaga! Ważna informacja w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony Samorządów Województw w zakresie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wkładu własnego na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023, ARiMR mając na uwadze art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z którego może wynikać, że w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą wchodzić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w celu zapobieżenia przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków publicznych UE, o których mowa w rozporządzeniach wykonawczych dla działań realizowanych z PROW na lata 2014-2020, w przedmiotowej sprawie skierowała zapytanie do Departamentu Budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów, czy w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wchodzą ww. środki z budżetu UE.

Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

W dniu 15 grudnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę zatwierdzającą zaktualizowaną listę rankingową dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014 – 2020. Podjęcie uchwały było następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności  z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy  wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 1 do 30 kwietnia 2021 r. które swoim zakresem mogły obejmować budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne.

24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO – BIURO PROW w KIELCACH będzie nieczynne

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 oraz 35/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021r i 2022 r. dla pracowników ŚBRR dzień 24 grudnia (piątek) 2021 r. oraz dzień 7 stycznia (piątek) 2022 r. jest dniem wolnym od pracy przysługującym za przypadające w innym dniu niż niedziela święta

(sobota 25 grudnia 2021 r. Boże Narodzenie oraz sobota 1 stycznia 2022 r. Nowy Rok).