Informacja o naborze wniosków dla Gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

W dniu 23 lutego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 14 marca i potrwa do dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem dla „Gospodarki wodno-ściekowej” oraz zmianami w PROW 2014-2020, operacje będą mogły dotyczyć budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dofinansowania operacji dla tego typu działań jest równe 100% kosztów kwalifikowalnych. Tym samym wysokość limitu środków o jakie mogą się ubiegać wnioskodawcy ( gminy lub spółki, w której udziały mają wyłącznie JST oraz związki międzygminne) został zwiększony z 2 mln zł do 5 mln zł na obszar gminy .

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu dla województwa świętokrzyskiego wynosi ponad 80 mln zł.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz informacja dotycząca sposobu oceny wniosków o przyznanie pomocy według kryteriów regionalnych dostępne są tutaj.

Informacje o działaniu oraz wzory wniosków i instrukcje dostępne są tutaj oraz stronie ARiMR www.arimr.gov.pl