Uwaga! Ważna informacja w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony Samorządów Województw w zakresie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wkładu własnego na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023, ARiMR mając na uwadze art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z którego może wynikać, że w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą wchodzić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w celu zapobieżenia przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków publicznych UE, o których mowa w rozporządzeniach wykonawczych dla działań realizowanych z PROW na lata 2014-2020, w przedmiotowej sprawie skierowała zapytanie do Departamentu Budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów, czy w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wchodzą ww. środki z budżetu UE.

 Z uwagi na brak jednoznacznej odpowiedzi z Ministerstwa Finansów, ARiMR identyczne zapytanie skierowała do Dyrektora Biura Budżetowo - Finansowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na które oczekuje odpowiedzi.

Z uzyskanej nieformalnej informacji z KPRM wynika, że w pierwszych transzach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przekazanych Gminom na usuwanie skutków epidemii, nie były zaangażowane środki UE. Wobec powyższego robocze stanowisko KPRM, może zostać wykorzystane przy sporządzaniu wniosków o płatność do czasu uzyskania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, o czym poinformujemy.