Aktualności

Wybór przedstawicieli LGD do składu podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zgodnie z Uchwałą nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 21.12.2023 r. rozpoczęło proces mający na celu wyłonienie spośród Lokalnych Grup Działania, z którymi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowy ramowe) dwóch przedstawicieli do udziału w pracach w/w podkomitetu. W tym celu do Świętokrzyskiej Sieci LGD zrzeszającej wszystkie Lokalne Grupy Działania z tereny województwa świętokrzyskiego zostanie skierowane pismo z prośbą o wskazanie odpowiednich osób do pełnienia w/w funkcji.

Podpisano umowy ramowe z 17 Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Marek Jońca

W dniach 9 – 10 stycznia br. w Stopnicy, Sandomierzu oraz Końskich odbyło się podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umów ramowych) z Lokalnymi Grupami Działania działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Harmonogram planowanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2024 roku

Data opublikowania:

Harmonogram planowanych przez  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku 2024 naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – pobierz plik.

Jednocześnie informujemy, że wskazane w dokumencie planowane terminy naborów są uzależnione od przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu do obsługi wniosków na potrzeby działań realizowanych przez Samorząd Województwa.

Podsumowanie stanu wdrażania PROW 2014-2020 w zakresie podejścia LEADER – spotkanie 15.12.2023

Data opublikowania:

Michał Ślusarczyk – Starszy specjalista ds. nadzoru i koordynacji pracy LGD

W dniu 15 grudnia br. odbyło się spotkanie, którego tematem było podsumowanie stanu wdrażania Programu PROW 2014-2020 w zakresie podejścia LEADER oraz przygotowanie do realizacji podejścia LEADER w perspektywie 2023-27. Spotkanie prowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a jego uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju lokalnego (LSR)

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 13 grudnia br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia strategii rozwoju lokalnego (LSR) na lata 2023-2027, które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Data opublikowania:

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na posiedzeniu przyjęto do realizacji 17 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie świętokrzyskim na wdrażanie i zarządzanie LSR, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie operacji dotyczących budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących w zakresie „Zarządzania zasobami wodnymi”

Data opublikowania:

Uczestnicy spotkania

W dniu 28 listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach działania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 w zakresie gdzie Beneficjentem są gminy.

Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie pomocy w zakresie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” gdzie Beneficjentem są gminy

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w zakresie budowy, przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Więcej informacji tutaj.

Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął w dniu 25 października br. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od 24 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach PROW

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).