Aktualności

Aktualizacja wzorów sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 29 grudnia 2020 wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze", tj:

 1. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
 2. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.3
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
 3. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.4
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja

 

Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie Priorytet 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 4 stycznia 2021 wzory umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze, tj:

 1. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
 2. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
 3. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania4.4
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja
 4. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania-granty
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42--realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc--projekty-grantowe

 

WAŻNE!!! Informacja dla Beneficjentów działania 19.2

Data opublikowania:

W dniu 10 września 2020 roku weszły w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555), które m.in. inaczej kształtują zobowiązania w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz obowiązku osiągniecia 30%, zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży (…).

Udostępnione w dniu 22 grudnia br.  przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe formularze aneksów, umożliwiają wprowadzenie zmian w umowie o przyznaniu pomocy w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia przedmiotowego aneksu.

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zmieniona „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020".

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" do MRiRW, aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW oraz częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Nowa wersja Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020).

Nowa wersja Księgi Wizualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Prosimy wszystkich Beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” o zapoznanie się z obowiązkami wynikającymi z Księgi.

Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w miesiącu listopadzie br. wydało Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacja dotycząca przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Data opublikowania:

W związku wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) i przedstawieniu prawnych rozwiązań systemowych w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

Nowy wzór wniosku o płatność – projekty grantowe

Data opublikowania:

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 48/2020 Prezesa ARiMR z dnia 8 maja 2020 r. został wprowadzony do stosowania nowy wzór formularza wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Formularz został zamieszczony na naszej stronie oraz jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.