Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie znajduje się w zakładce Działania oraz Nabory.

Procedura zwalczania nadużyć finansowych

Data opublikowania:

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce dedykowanej Programowi Operacyjnemu „Rybactwo i Morze” zawierającej dokumenty dla Instytucji Pośredniczących znajduje się najnowsza wersja procedury zwalczania nadużyć finansowych  w procesie wdrażania i realizacji projektów PO RYBY wraz z załącznikami.

Główną ideą Procedury jest zakomunikowanie wewnątrz i na zewnątrz systemu wdrażania, że brak jest tolerancji dla wszelkiego rodzaju nadużyć finansowych.

Przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. zawieszenia sankcjonowania naruszeń wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY 2014-2020

Data opublikowania:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał wytyczne w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19. Okres obowiązywania zawieszenia został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ważna informacja dot. możliwości sfinansowania wkładu własnego gminy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Data opublikowania:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierającym informacje i wyjaśnienia w tej sprawie.

Aktualizacja wzorów sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 29 grudnia 2020 wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze", tj:

 1. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
 2. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.3
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
 3. Wzór sprawozdania z realizacji operacji  w ramach działania 4.4
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja

 

Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie Priorytet 4 PO "Rybactwo i Morze"

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy,  że na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa zamieszczone zostały obowiązujące od 4 stycznia 2021 wzory umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze, tj:

 1. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.2
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
 2. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.3
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy
 3. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania4.4
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja
 4. wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania-granty
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42--realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc--projekty-grantowe

 

WAŻNE!!! Informacja dla Beneficjentów działania 19.2

Data opublikowania:

W dniu 10 września 2020 roku weszły w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555), które m.in. inaczej kształtują zobowiązania w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz obowiązku osiągniecia 30%, zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży (…).

Udostępnione w dniu 22 grudnia br.  przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe formularze aneksów, umożliwiają wprowadzenie zmian w umowie o przyznaniu pomocy w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu.

W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia przedmiotowego aneksu.

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zmieniona „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020".

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" do MRiRW, aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW oraz częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Nowa wersja Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Księga w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie MRiRW w zakładce: Co robimy >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji (bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020).

Nowa wersja Księgi Wizualizacji obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Prosimy wszystkich Beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” o zapoznanie się z obowiązkami wynikającymi z Księgi.