Aktualności

Zmienione wytyczne MRiRW w zakresie zasad wyboru operacji przez LGD

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,  informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazały się nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9/2/2021 zastępujące dotychczasowe wytyczne nr 8/1/2021, dotyczące niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Wytyczne można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi zasadami.

Informacja dotycząca podpisywania aneksów do „umów ramowych” o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz dodatkowych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Marszałek Bętkowski I Marek Jońca Grarulują Podpisania Umów.

W dniu 19 października  br. w Wojewódzkim Domu Kultury zostały podpisane aneksy ze świętokrzyskimi lokalnymi grupami działania do umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tych umów LGD-y otrzymały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro na realizację operacji  19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych Grup uzależniona jest od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  i wyliczana była w oparciu o dane wynikające z dotychczas zakontraktowanych środków pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentami poszczególnych typów operacji. Są to kolejne dodatkowe środki, które będą wykorzystane na rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecnie uwzględniając zawierane dziś aneksy, Lokalne Grupy Działania na wdrażanie podejścia Leader dysponują Łącznie kwotą ponad 43 mln euro.

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego (umowa ramowa)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z decyzją KE z dnia 31.08.2021 r. o akceptacji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której na działanie 19 LEADER przeznaczonych zostaje dodatkowych 179,7 mln euro, w najbliższym czasie zawarte zostaną  aneksy do umów ramowych zawartych z poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania w zakresie dodania kamienia milowego i jednoczesnego obniżenia limitu środków na poddziałanie 19.2, którego weryfikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 r. oraz dodanie warunku uniemożliwiającego zmniejszenie środków w przedsięwzięciach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana umowy dotyczyła będzie również podwyższenia budżetu LSR i limitu dla 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 25 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zmienioną listę operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Nowe wytyczne MRiRW w zakresie zasad wyboru operacji przez LGD

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,  informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazały się nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 8/1/2021 dotyczące niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Wytyczne można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi zasadami.

Zaktualizowane formularze umów o przyznaniu pomocy – wersja 7z dla operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”, „ Gospodarka wodno-ściekowa

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia  nr 65/2021 oraz 69/2021 Prezesa ARiMR zaktualizowano formularze umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmienione wersje dokumentów dostępne na naszej stronie w zakładkach dotyczących poszczególnych działań.

Ponadto informujemy, że Zarządzeniem nr 63/2021 Prezesa ARiMR z dnia 30 czerwca br. wprowadzono formularz Wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”;  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”; „Kształtowanie przestrzeni publicznej”; „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

4 czerwca 2021 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO – BIURO PROW w KIELCACH będzie nieczynne

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników ŚBRR dzień 4 czerwca (piątek) 2021 r. jest dniem wolnym od pracy przysługującym za przypadające w innym dniu niż niedziela święta (sobota 1 maja 2021 r. Święto Pracy).

Ważne!!! Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2

Data opublikowania:

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz udostępnionym w dniu 31.05.2021 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wzorem  formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy, zawierającym wynikające z ww. rozporządzenia zmiany informujemy,  o możliwości złożenia do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego pisemnego wniosku dotyczącego potrzeby zawarcia przedmiotowego aneksu.