Aktualności

24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO – BIURO PROW w KIELCACH będzie nieczynne

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 oraz 35/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021r i 2022 r. dla pracowników ŚBRR dzień 24 grudnia (piątek) 2021 r. oraz dzień 7 stycznia (piątek) 2022 r. jest dniem wolnym od pracy przysługującym za przypadające w innym dniu niż niedziela święta

(sobota 25 grudnia 2021 r. Boże Narodzenie oraz sobota 1 stycznia 2022 r. Nowy Rok).

Ogólnopolski konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”

Data opublikowania:

Zmiana terminu składania prac. Na Twoją pracę czekamy do 31 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Nowy wzór umowy „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia 129/2021 Prezesa ARiMR z dnia 10.11.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu  "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów zostały zamieszczone na naszej stronie oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o pomoc dla operacji inne i własne oraz premia

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 15 listopada br. zostały doprecyzowane Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji: inne i własne oraz operacji typu premia.

Aktualizacje dotyczące obu instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4 zostały zamieszczone na naszej stronie w dokumentach aplikacyjnych dotyczących poddziałań oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR.

Zmienione wytyczne MRiRW w zakresie zasad wyboru operacji przez LGD

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,  informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazały się nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9/2/2021 zastępujące dotychczasowe wytyczne nr 8/1/2021, dotyczące niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Wytyczne można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi zasadami.

Informacja dotycząca podpisywania aneksów do „umów ramowych” o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” oraz dodatkowych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Marszałek Bętkowski I Marek Jońca Grarulują Podpisania Umów.

W dniu 19 października  br. w Wojewódzkim Domu Kultury zostały podpisane aneksy ze świętokrzyskimi lokalnymi grupami działania do umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tych umów LGD-y otrzymały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro na realizację operacji  19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych Grup uzależniona jest od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  i wyliczana była w oparciu o dane wynikające z dotychczas zakontraktowanych środków pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentami poszczególnych typów operacji. Są to kolejne dodatkowe środki, które będą wykorzystane na rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w perspektywie finansowej 2014-2020. Obecnie uwzględniając zawierane dziś aneksy, Lokalne Grupy Działania na wdrażanie podejścia Leader dysponują Łącznie kwotą ponad 43 mln euro.

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego (umowa ramowa)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z decyzją KE z dnia 31.08.2021 r. o akceptacji zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której na działanie 19 LEADER przeznaczonych zostaje dodatkowych 179,7 mln euro, w najbliższym czasie zawarte zostaną  aneksy do umów ramowych zawartych z poszczególnymi Lokalnymi Grupami Działania w zakresie dodania kamienia milowego i jednoczesnego obniżenia limitu środków na poddziałanie 19.2, którego weryfikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2023 r. oraz dodanie warunku uniemożliwiającego zmniejszenie środków w przedsięwzięciach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Zmiana umowy dotyczyła będzie również podwyższenia budżetu LSR i limitu dla 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zaktualizowana i zatwierdzona lista rankingowa informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Informujemy, że 25 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zmienioną listę operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy trwającego od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Nowe wytyczne MRiRW w zakresie zasad wyboru operacji przez LGD

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,  informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazały się nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 8/1/2021 dotyczące niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Wytyczne można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi zasadami.