Aktualności

PODSUMOWANIE SPOTKANIA Z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

W dniu 21 grudnia w Hotelu Qubus w Kielcach odbyło się spotkanie ze świętokrzyskimi lokalnymi grupami działania.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich LGD-ów oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW na czele z Zastępcą Dyrektora ds. PROW Kierownikiem Biura PROW Panem Łukaszem Skórskim omówione zostały kwestie związane z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w mijającym roku. Zaprezentowane zostały również założenia i wstępny harmonogram dotyczący planowanego ogłoszenia konkursu na wybór LSR w ramach PS WPR 2023-2027.

Kolejne dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Data opublikowania:

Uroczyste Podpisanie Umów Z Prow Z Udziałem Marszałka Andrzeja Bętkowskiego

W dniu 30 grudnia 2022r.w  Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie odbyło się podpisanie kolejnych 6 umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dofinansowanych ze środków pochodzących z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI).

Ogólnopolski konkurs "My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?"

Data opublikowania:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Spotkanie w dniu 12 września br. dla Wnioskodawców operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, w dniu 12 września w odbyło się szkolenia dla wnioskodawców. W trakcie spotkania omówione zostały tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także zasady uzupełnianie wniosku o przyznanie pomocy i wymaganych załączników.

Poniżej dla Państwa materiały do pobrania w postaci prezentacji omawianej podczas tego spotkania.

Szkolenie z zakresu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 12 października br.

Data opublikowania:

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, które dotyczyć będzie zagadnień związanych z ww. naborem.

POPRAWA TECHNICZNA WNISKÓW O POMOC dla operacji typu własne i inne oraz premia w zakresie poddziałania 19.2 LEADER

Data opublikowania:

W związku problemami technicznymi dotyczącymi formularzy wniosków o przyznanie pomocy, w celu zapewnienia  poprawności co do  sposobu (za pomocą formularza exell) wypełniania wniosków dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dotyczącą:

  • na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dokonano poprawy technicznej obu wniosków o przyznanie pomocy 5z (operacje inne i własne oraz premia) dotyczącej zablokowanych komórek w niektórych sekcjach WoPP.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 września 2022 r. podjął uchwałę nr 5854/2022 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji typu „Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje, związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w dniach od 18 lipca do 1 sierpnia 2022 r.

W ramach konkursu złożone zostały 3 wnioski o przyznanie pomocy przez 1 Beneficjenta,  na łączną kwotę pomocy 13 066 066,80 zł.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 września 2022 r. podjął uchwałę nr 5853/2022  w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach konkursu złożonych zostało 79 wniosków o przyznanie pomocy przez 76 Beneficjentów. W wyniku weryfikacji złożonych wniosków na zatwierdzonej liście rankingowej znalazły się 74 wnioski, które uzyskały wymagane minimum punktowe (12 pkt.) na łączna kwotę pomocy 211 688 945  zł. Operacje zakwalifikowane do dofinansowania dotyczą  budowy/przebudowy systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, stacji uzdatniania oraz oczyszczania ścieków.