Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5855/22 w dniu 14 września 2022 r. podjął decyzję na temat terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu poddziałania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  z udziałem środków EFRROW.

Ogłoszenie jest dostępne tutaj.

Nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla 19.2

Data opublikowania:

Informujemy o aktualizacji formularzy wniosków o przyznanie pomocy (wersja 5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Nowe wersje dostępne są tutaj.

Nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 14.07.2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na projekt grantowy (w wersji 4z).

Nowe wzory umów i wniosków o płatność dla 19.2

Data opublikowania:

Informujemy, że od dnia 04.07.2022 r. obowiązują nowe wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020:

  • umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 9z);
  • umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 6z);
  • wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcją wypełniania wniosku
  • wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wersji 5z), wraz z instrukcją wypełniania wniosku.

Zmiany wytycznych 7/1/2020 dla LGD w zakresie wykonywania zadań związanych z realizacją LSR

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa informacji nowe Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2022 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy (1), w w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Niniejsze Wytyczne zastępują dotychczasowe Wytyczne nr 7/1/2020. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Wytycznymi i wdrożenie ich w terminie od 1 lipca 2022 r.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach konkursu złożonych zostało 79 wniosków o przyznanie pomocy przez 76 Beneficjentów,  na łączną kwotę pomocy 222 237 676 zł. W ramach złożonych wniosków znalazły się operacje dotyczące budowy/przebudowy systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, stacji uzdatniania oraz oczyszczania ścieków.

W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji 76 wniosków o przyznanie pomocy uzyskało wymagane minimum punktowe (12 pkt).

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W związku z zapytaniami ze strony potencjalnych wnioskodawców jak również Samorządów Województw, w odniesieniu do poprawnego sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  [sekcja I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY pola 3.1 oraz 3.2], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uszczegółowiła instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  w tym zakresie.

Zaktualizowany dokument znajduje się w dokumentach do pobrania w wersji 2z z 29.03.2022r.