Aktualności

Aktualizacja wzorów sprawozdań wraz z instrukcjami dla działania „Realizacja LSR” oraz „Działania prowadzone w ramach współpracy” ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór sprawozdania „realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja” oraz „działania z zakresu współpracy” wraz z instrukcją jego wypełniania. Dokumenty są dostępne tutaj.

Nowelizacja rozporządzenia dot. współpracy w Priorytecie 4 PO RYBY

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nowelizacja jest dostępna tutaj.

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania

Data opublikowania:

Pan Łukasz Skórski – z-ca Kierownika Biura PROW

12 grudnia 2018 w Best Western Grand Hotel Kielce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące bieżących zagadnień z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, w którym  uczestniczyli przedstawiciele świętokrzyskich lokalnych grup działania oraz pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nagrody na inspirujące inicjatywy wiejskie – Konkurs Rural Inspiration Awords

Data opublikowania:

Przekazujemy Państwu informacje nt. konkursu Rural Inspiration Awards, ogłoszonego przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do udziału w konkursie należy zgłaszać najlepsze inicjatywy finansowane z PROW 2014-2020. Zgłoszenia należy kierować do JC KSOW do 5 grudnia 2018 r. Więcej informacji w załączonym materiale. Zachęcamy do udziału!

Zmiana w zapisach Instrukcji do wypełniania wniosku o płatność – Koszty bieżące (19.4)

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie 8 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (I_WoP-1_19.4 wersja 4z) oraz narzędzi pomocniczych dla LGD. Zmiany w instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada br. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z przepisem wprowadzającym tego rozporządzenia, wejście w życie nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 9 listopada br. Zmiany dotyczą ustalenia kwoty pomocy dla LGD w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zatwierdzona lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Data opublikowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważna informacja dla Beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, dla których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego

Data opublikowania:

Uprzejmie informuję, że ARiMR uzyskała akceptację  MRiRW na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, w odniesieniu do operacji jeszcze nierozpoczętych jak również, dla tych których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokument został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce PO Ryby/Legislacja krajowa.