Aktualności

Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), czyli tzw. RODO, oraz opublikowaniem dokumentu Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano zaktualizowane wzory wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 oraz zamieszczono klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wersja elektroniczna ww. formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 7z opublikowana została w zakładce wzory wniosków  i instrukcje

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Aktualizacja Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020, ARiMR dokonała aktualizacji Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wzory wniosków, umów i instrukcje dla poszczególnych poddziałań (Inne, własne; Premie; Granty).

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowym ich złożeniem w wymaganym czasie określonym w umowie.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Data opublikowania:

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Dokument zawierający interpretację tych zasad jest dostępny tutaj.

Spotkanie Informacyjne dotyczące "Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach PROW 2014 - 2020

Data opublikowania:

W dniach 15-16 maja 2018 r.  w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biura PROW odbyły się spotkania informacyjne, dla przedstawicieli gmin województwa świętokrzyskiego, dotyczące planowanego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach PROW 2014 - 2020.  (do pobrania prezentacja multimedialna przedstawiona podczas ww. spotkań).

Zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018r.)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka PROW 2014-2020, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS ) został zamieszczony zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018 r.).

Publikacja formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że ARiMR opublikowała formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) dla operacji realizowanych w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Dokumenty zostały opublikowane w zakładce Wzory wniosków, umów i instrukcje (http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje ) oraz dostępne są na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogłoszenie znajduje się w zakładce Działania oraz Nabory.