Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data opublikowania:

W związku z zapytaniami ze strony potencjalnych wnioskodawców jak również Samorządów Województw, w odniesieniu do poprawnego sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  [sekcja I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY pola 3.1 oraz 3.2], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uszczegółowiła instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  w tym zakresie.

Zaktualizowany dokument znajduje się w dokumentach do pobrania w wersji 2z z 29.03.2022r.