Zaktualizowana wersja WoPP dla operacji _ „Gospodarka wodno-ściekowa”

Data opublikowania:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 07 lutego 2020 r.  Zarządzenia nr 11/2020  Prezesa ARiMR uległ zmianie wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe formularze znajdują się tutaj.