Prawie 12 ml zł. dodatkowych środków trafiło do Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania:

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zakończył właśnie podpisywanie aneksów do umów o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z szesnastoma Lokalnymi Grupami Działania z naszego województwa.

Są to dodatkowe środki uzyskane w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską zmiany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER.

Z siedemnastu Lokalnych Grup Działania realizujących strategie na obszarze Województwa Świętokrzyskiego, aż szesnaście spełniło warunek przyznania dodatkowych środków, przez co na nasz teren trafi łącznie prawie 12 mln zł.

Pozyskane środki są kolejnym tzw. „bonusem” uzyskanym dzięki sprawnemu wdrażaniu działania LEADER gdyż w ramach pierwszego „bonusu” przekazanego Lokalnym Grupą Działania w dniu 24 czerwca 2019 r. czternaście LGD otrzymało dodatkowe środki w wysokości łącznie ponad 10 mln zł.

Otrzymane bonusy Lokalne Grupy Działania będą mogły wykorzystać na ogłaszanie kolejnych konkursów, z tym, że co najmniej 50% tych środków będzie przeznaczonych na te kategorie projektów, które są związane z tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich, tj. na:
podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej,

  1. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
  2. wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
  3. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.