Zaktualizowane formularze umów o przyznaniu pomocy – wersja 7z dla operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”, „ Gospodarka wodno-ściekowa

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia  nr 65/2021 oraz 69/2021 Prezesa ARiMR zaktualizowano formularze umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmienione wersje dokumentów dostępne na naszej stronie w zakładkach dotyczących poszczególnych działań.

Ponadto informujemy, że Zarządzeniem nr 63/2021 Prezesa ARiMR z dnia 30 czerwca br. wprowadzono formularz Wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”;  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”; „Kształtowanie przestrzeni publicznej”; „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.