Ważna informacja dla gmin

Data opublikowania:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy w przypadku operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierającym informacje i wyjaśnienia w tej sprawie.