Aktualności

Aktualizacja wzorów sprawozdań wraz z instrukcjami dla działania „Realizacja LSR” oraz „Działania prowadzone w ramach współpracy” ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór sprawozdania „realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja” oraz „działania z zakresu współpracy” wraz z instrukcją jego wypełniania. Dokumenty są dostępne tutaj.

Nowelizacja rozporządzenia dot. współpracy w Priorytecie 4 PO RYBY

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nowelizacja jest dostępna tutaj.

Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Dokument został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce PO Ryby/Legislacja krajowa.

Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), czyli tzw. RODO, oraz opublikowaniem dokumentu Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano zaktualizowane wzory wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4 oraz zamieszczono klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Data opublikowania:

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta obowiązek zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Dokument zawierający interpretację tych zasad jest dostępny tutaj.

Zmiany w zapisie umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działania 4.2 realizacja LSR z wyłączeniem projektów grantowych

Data opublikowania:

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w związku z trudnościami interpretacyjnymi, na stronie MGMiŻŚ pod linkiem: https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx, została zamieszczony zmieniony wzór umowy o dofinansowanie.

Przedmiotowe zmiany dotyczą usunięcia części przypisu dolnego nr. 12 o treści …”Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…”.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w par. 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie należy wpisać liczbową wartość wskaźnika dotyczącą utworzonych bądź utrzymanych miejsc pracy, które mają bezpośredni związek z realizowaną operacją. W przypadku umów już zawartych, w których w w/w paragrafie podana została ogólna liczba zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, należy zawrzeć aneks z beneficjentem zmieniający wartość wskaźnika, by wykazać tylko zatrudnienie wynikające wprost z realizowanej operacji.

Aktualizacja wzorów wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność wraz z instrukcjami dla działania „Realizacja LSR” w ramach Priorytetu 4

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z dokonaną przez MGMŻŚ  poprawką w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz formularzu wniosku o płatność (wraz z instrukcjami), polegającą na: uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie w części B.V Plan finansowy operacji pkt 4, na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 oraz naszej stronie internetowej znajdują się zaktualizowane wzory:

  • wniosku o dofinansowanie (WoD) na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania,
  • wniosku o płatność  (WoP) na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania.

Zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór formularza wniosku o płatność w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z instrukcją do stosowania

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej zatwierdzony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzór formularza wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z instrukcją do stosowania. Pliki dostępne są tutaj.