Aktualności

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata na lata 2021-2027

Data opublikowania:

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi. Został on przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Konkurs filmowy

Data opublikowania:

Plakat konkursu

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolski konkurs "My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?"

Data opublikowania:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Aktualizacja wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja"

Data opublikowania:

Informujemy, że w zostały zaktualizowane formularze  wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja" objętych Priorytetem 4  „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nowy wzór wniosku w wersji 6z obowiązuje w ramach naboru od 15 września do 15 października 2022 roku. W ramach ww. wniosku każda RLGD,  której Koszty bieżące i aktywizacja są pokrywane ze środków EFMR, przy składaniu wniosku na Koszty bieżące (…) na rok 2023,  będzie mogła skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 25 000 zł na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wzory wniosku zostały zamieszczone na stronie internetowej MRiRW.

Uwaga! Ważna informacja w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami ze strony Samorządów Województw w zakresie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wkładu własnego na sfinansowanie operacji w działaniach realizowanych z PROW na lata 2014-2023, ARiMR mając na uwadze art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z którego może wynikać, że w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą wchodzić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w celu zapobieżenia przypadkom podwójnego finansowania operacji ze środków publicznych UE, o których mowa w rozporządzeniach wykonawczych dla działań realizowanych z PROW na lata 2014-2020, w przedmiotowej sprawie skierowała zapytanie do Departamentu Budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów, czy w skład Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wchodzą ww. środki z budżetu UE.

24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO – BIURO PROW w KIELCACH będzie nieczynne

Data opublikowania:

Na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 oraz 35/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021r i 2022 r. dla pracowników ŚBRR dzień 24 grudnia (piątek) 2021 r. oraz dzień 7 stycznia (piątek) 2022 r. jest dniem wolnym od pracy przysługującym za przypadające w innym dniu niż niedziela święta

(sobota 25 grudnia 2021 r. Boże Narodzenie oraz sobota 1 stycznia 2022 r. Nowy Rok).

Ogólnopolski konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”

Data opublikowania:

Zmiana terminu składania prac. Na Twoją pracę czekamy do 31 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w trzech kategoriach wiekowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Doprecyzowanie Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Data opublikowania:

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została opublikowana nowa wersja Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z 23 czerwca br.). Opublikowany dokument stanowi doprecyzowanie Zasad… z dnia 16 września 2019 r., zmienionych w dniu 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 r. Przyjęte w ramach PO RYBY 2014 – 2020 Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” stanowią wymagania dla Beneficjentów, że realizacja poszczególnych zamówień zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców oraz przejrzystość i czynności związane z udzieleniem zamówienia zostały wykonane z zapewnieniem bezstronności i obiektywizmu.

Procedura zwalczania nadużyć finansowych

Data opublikowania:

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce dedykowanej Programowi Operacyjnemu „Rybactwo i Morze” zawierającej dokumenty dla Instytucji Pośredniczących znajduje się najnowsza wersja procedury zwalczania nadużyć finansowych  w procesie wdrażania i realizacji projektów PO RYBY wraz z załącznikami.

Główną ideą Procedury jest zakomunikowanie wewnątrz i na zewnątrz systemu wdrażania, że brak jest tolerancji dla wszelkiego rodzaju nadużyć finansowych.